Invent


Podolský nadační fond

chartPosláním a účelem Podolského nadačního fondu je především podpora kulturních, sportovních, společenských a spolkových neziskových aktivit v katastru obce Podolí. Záměrem není suplovat aktivity obce, ale vypomáhat tam, kde obecní prostředky nestačí. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky.

Fond vznikl dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložce č. 367 , dne 22. září 2011. Identifikační číslo fondu je 29294037

Přispějte…

twitter Podolský nadační fond můžete podpořit zasláním libovolné částky na transparentní účet zřízený u Raiffeisen BANK pod číslem účtu 6418874001/5500. Váš příspěvek potom bude použit na podporu činnosti fondu.


„Žijeme v Podolí – žijme Podolím“


Podolí u Brna

Obec Podolí patří k obcím s více než 750 letou historií. Leží v těsné blízkosti jihomoravské metropole – města Brna. Rozkládá se na ploše o rozloze 625 ha. Se svými 1243 obyvateli si nadále udržuje charakter obce střední velikosti, ve které se prolínají vlivy a kultura starousedlíků, doplňovaná v posledních letech o přírůstek novousedlíků z nově vzniklých satelitních lokalit. Obec se může pochlubit velmi dobrou infrasturkturální vybaveností, mezi níž patří několik obchodů, Sportovní hala se Sokolovnou, venkovní hřiště, Zdravotní středisko, Mateřská a základní škola, Centrum rodinných aktivit Bublinka, Dům s pečovatelskou službou a další. Obec je napojena na Integrovaný dopravní systém města Brna s dobrou dostupností do této lokality.
V obci aktivně působí celá řada organizací a spolků. Jako v každé správné obci zde funguje Sbor dobrovolných hasičů, dále pak místní organizace Sokola, Myslivecké sdružení, Svaz chovatelů, Chrámový sbor Podolí, Občanské sdružení Podolák. Neformální uskupení potom představují Podolští stárci, kteří patří k tradičním organizátorům místních hodů, dále tu pak působí řada sportovních oddílů. Své akce a aktivity pak vyvíjí i celá řada dalších již dříve zmíněných organizací, zařízení a spolků, díky kterým se Podolí může pochlubit kontinuální nabídkou kulturních, sportovních a společenských akcí, které se tu odehrávají.
Domníváme se, že právě tyto akce činí život v obci atraktivnější a dávají mu sociální rozměr a přesah,za který pokládáme možnost vzájemného poznání, udržování tradic v obci, aktivizaci jeho obyvatel a možnost podílet se na životě v obci, kterou obývají, zabránění sociálně-patologických jevů, předávání vzorů chování, které napomáhají vytvořit pospolitou občanskou společnost staro i novousedlíků.
Podolský nadační fond se svým zaměřením i finačními prostředky získanými od občanů i organizací všestranně snaží tyto aktivity podporovat, aby byl život v Podolí co nejpestřejší a bylo tu „živo“.

Kontakty

Podolský nadační fond

  • user_white Podolí 269, 66403 Podolí
  • speech_white Tel. +420 777 056 429
  • mail_white E-mail: podolskynf@seznam.cz

Sociální sítě:

Nahoru