Invent

Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu – 6.2.2015


Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu konané dne 6. 2. 2015

Schůzi zahájil v 18.00 hod předseda správní rady Podolského nadačního fondu Mgr. Jan Rupp.

Přitomní členové správní rady :
Ivana Klevarová, Ing. Radek Hůrka

Program schůze správní rady fondu :
1. Pověření zapisovatele
2. Usnášení schopnost správní rady
3. Projednání žádostí o nadační příspěvky
4. Diskuse
5. Závěr

Průběh schůze:

1. Zápisem byla pověřena paní Ivana Klevarová

2. Přítomní byli 3 členové správní rady. Tato tedy byla usnášeníschopná

3. PNF evidoval k 6. 12. 2015 celkem 2 žádost o podporu projektu. Přítomní zaujali k této žádosti následující stanovisko:
3a)

Název projektu: KROJOVANÝ PLES (21. 2. 2015)

Stanovsko PNF: Žádost svým charakterem vyhovuje účelu fondu pro který byl založen a splňuje i všechny formální požadavky. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nelze přesně určit některé výdaje a příjmy, rozhodne Správní rada po akci, a to na základě předložených dokladů a vyúčtování. Odhadovaná ztráta akce je v tuto chvíli 14 500 Kč.

3b) Žadatel: Slovácký folklorní spolek Zpěváček Podolí, z. s.
Příjmení/Zástoupený: Petr Čandrla
Adresu trvalého bydliště/sídla: Podolí 33 664 03 Podolí
IČO: 026 81 153
Zástupce pro smluvní jednání: Petr Čandrla
Předseda Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s
Tel. 728 162 649
Ć. účtu 2600553089/2010

Název projektu: Fašankové odpoledne s posezením u cimbálu (9. 2. 2015)

Stanovsko PNF: Žádost svým charakterem vyhovuje účelu fondu pro který byl založen a splňuje i všechny formální požadavky. Správní rada však vzala v úvahu fakt, že žadatel vykazuje odhadovanou ztrátu na úrovni 49,6% z celkových nákladů akce, přesto však požádal o podporu teprve 5. 2. 2015. Požadovaná částka je 7 900 Kč.
Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nelze přesně určit některé výdaje a příjmy, rozhodne Správní rada po akci, a to na základě předložených dokladů a vyúčtování. Akci však podpoří maximálně do výše 5 000 Kč.

4. Úkoly
Ing. Radek Hůrka byl pověřen zajištěním fotografií z Fondem podpořených akcí a jejich umístění na www. stránky fondu.

5. Závěr
Předseda správní rady poděkoval za účast i spolupráci a ve 19.00 hod schůzi ukončil.

V Podolí dne 10. 2. 2015

Zápis provedla: Klevarová Ivana Podpis předsedajícího: Mgr. Jan Rupp

Comments are closed.

Kontakty

Podolský nadační fond

  • user_white Podolí 269, 66403 Podolí
  • speech_white Tel. +420 777 056 429
  • mail_white E-mail: podolskynf@seznam.cz

Sociální sítě:

Nahoru