Invent

Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu – 19. červen 2014


Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu konané dne 19. 6. 2014

Schůzi zahájil v 20.00 hod předseda správní rady Podolského nadačního fondu Mgr. Jan Rupp.

Přitomní členové správní rady :
Ivana Klevarová, Ing. Radek Hůrka

Program schůze správní rady fondu :
1. Pověření zapisovatele
2. Usnášení schopnost správní rady
3. Projednání žádostí o nadační příspěvky
4. Diskuse
5. Závěr

Průběh schůze:

1. Zápisem byla pověřena paní Ivana Klevarová

2. Přítomní byli 3 členové správní rady. Tato tedy byla usnášeníschopná

3. PNF evidoval k 19. 6. 2014 celkem 1 žádost o podporu projektu. Přítomní zaujali k této žádosti následující stanovisko:
3a)
Žadatel: jméno/název: Kulturní spolek Podolák
Příjmení/Zástoupený: Miroslav Pražák
Adresu trvalého bydliště/sídla: Podolí 360
IČO: 22757996
Název projektu: CHLAPSKÉ HODY

Stanovsko PNF: Žádost svým obsahem i zpracováním vyhovuje požadavkům fondu, jeho stanovám a splňuje účel, pro který byl fond zřízen. Jedná se o projekt, který oživuje kulturní dění v Podolí a navazuje na tradici klasických hodů a s tím spojených aktivit. Žádost byla podpořena částkou 5 500 Kč.

4. Diskuse

5. Závěr
Předseda správní rady poděkoval za účast i spolupráci a ve 21.00 hod schůzi ukončil.

V Podolí dne 19. 6. 2014

Zápis provedla: Klevarová Ivana Podpis předsedajícího: Mgr. Jan Rupp
Správnost zápisu ověřil: Jan Rupp

Comments are closed.

Kontakty

Podolský nadační fond

  • user_white Podolí 269, 66403 Podolí
  • speech_white Tel. +420 777 056 429
  • mail_white E-mail: podolskynf@seznam.cz

Sociální sítě:

Nahoru