Invent

Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu


Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu konané dne 13.9.2012

Schůzi zahájil v 20.00 hod předseda správní rady Podolského nadačního fondu Mg. Jan Rupp.

Přitomní členové správní rady :
Ing. Radek Hůrka
Ivana Klevarová

Program schůze správní rady fondu :
1. Pověření zapisovatele
2. Usnášení schopnost správní rady
3. Projednání žádostí o nadační příspěvky
4. Diskuse
5. Závěr

Průběh schůze:

1. Zápisem byla pověřen Jan Rupp

2. Přítomní byli 3 členové správní rady. Tato tedy byla usnášeníschopná

3. PNF evidoval k 13. 9. 2012 celkem 1 žádost o podporu projektu. Přítomní zaujali k obdrženému projektu toto stanovisko:
3)
Žadatel: SDH Podolí, zastoupený Jaromírem Čandrlou
Název projektů: Tradiční podolské hody
Stanovsko PNF: Žádost ani po opakovaném vrácení k přepracování nebyla doplněna o nezbytné údaje, kterými jsou předpokládané příjmy akce (Výtěžek z prodeje v bufetu, příjmy ze vstupného, příspěvky od občanů, sponzorů, apod.). Byly uvedeny pouze výdajové položky, kdy některé z nich jsou pořizovány za účelem získání pozdějšího zisku (např. zboží do bufetu). U akce tedy není jasné, zdali je ztrátová, nebo zisková.
Žádost nebyla podpořena.

4. Diskuse

V diskusi byla zmíněna možnost podpory dalších projektů, které jsou zatím ve fázi přípravy.

5. Závěr
Předseda správní rady poděkoval za účast i spolupráci a ve 21.00 hod schůzi ukončil.

V Podolí dne 13. 9. 2012

Comments are closed.

Kontakty

Podolský nadační fond

  • user_white Podolí 269, 66403 Podolí
  • speech_white Tel. +420 777 056 429
  • mail_white E-mail: podolskynf@seznam.cz

Sociální sítě:

Nahoru