Invent

Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu – květen 2013


Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu konané dne 24. 5. 2013

Schůzi zahájil v 20.00 hod předseda správní rady Podolského nadačního fondu Mgr. Jan Rupp.

Přitomní členové správní rady :
Ivana Klevarová, Ing. Radek Hůrka

Program schůze správní rady fondu :
1. Pověření zapisovatele
2. Usnášení schopnost správní rady
3. Projednání žádostí o nadační příspěvky
4. Diskuse
5. Závěr

Průběh schůze:

1. Zápisem byla pověřena paní Ivana Klevarová

2. Přítomní byli 3 členové správní rady. Tato tedy byla usnášeníschopná

3. PNF evidoval k 24. 5. 2013 celkem 1 žádost o podporu projektu. Přítomní zaujali k této žádosti následující stanovisko:
3a)
Žadatel: jméno/název: Kulturní spolek Podolák
Příjmení/Zástoupený: Miroslav Pražák
Adresu trvalého bydliště/sídla: Podolí 360
IČO: 22757996
Název projektu: CHLAPSKÉ HODY

Stanovsko PNF: Žádost svým obsahem i zpracováním odpovídá účelu pro který byl fond zřízen. Jasně deklaruje jasně deklaruje celkový rozpočet akce, předpokládané příjmy i výdajové položky ze kterých vyplývá předpokládaná ztrátovost projektu. Je jasně definována cíl projektu, cílová skupina, přínos pro obec, publicita. ). Vzhledem k tomu, že náklady akce se z velké míry odvíjejí od počasí (suchá vs. mokrá varianta),výtěžku ze vstupného a z občerstvení, rozhodla se Správní rada fondu, že akci podpoří, a to částkou dle vyúčtování, předloženého po uskutečnění akce a po zvážení vynaložených nákladů.
Žádost byla podpořena.

4. Diskuse

5. Závěr
Předseda správní rady poděkoval za účast i spolupráci a ve 21.00 hod schůzi ukončil.

V Podolí dne 24. 5. 2013

Zápis provedla: Klevarová Ivana Podpis předsedajícího: Mgr. Jan Rupp
Správnost zápisu ověřil: Jan Rupp

Comments are closed.

Kontakty

Podolský nadační fond

  • user_white Podolí 269, 66403 Podolí
  • speech_white Tel. +420 777 056 429
  • mail_white E-mail: podolskynf@seznam.cz

Sociální sítě:

Nahoru