Invent

Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu – listopad 2013


Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu konané dne 11. 11. 2013

Schůzi zahájil v 20.00 hod předseda správní rady Podolského nadačního fondu Mgr. Jan Rupp.

Přitomní členové správní rady :
Ivana Klevarová, Ing. Radek Hůrka

Program schůze správní rady fondu :
1. Pověření zapisovatele
2. Usnášení schopnost správní rady
3. Projednání žádostí o nadační příspěvky
4. Diskuse
5. Závěr

Průběh schůze:

1. Zápisem byla pověřena paní Ivana Klevarová

2. Přítomní byli 3 členové správní rady. Tato tedy byla usnášeníschopná

3. PNF evidoval k 11. 11. 2013 celkem 1 žádost o podporu projektu. Přítomní zaujali k této žádosti následující stanovisko:
3a)
Žadatel: Občanské sdružení Bublinka
Zastoupený: Kateřinou Opluštilovou
Adresa trvalého bydliště/sídla: Podolí 286, Podolí u Brna, 664 03
IČO: 22686592
Zástupce pro smluvní jednání: Kateřina Opluštilová
Název projektu: Svatomartinský lampionový průvod

Stanovsko PNF: Žádost svým obsahem i zpracováním odpovídá účelu pro který byl fond zřízen. Jasně deklaruje celkový rozpočet akce v jednotlivých položkách, ze kterých vyplývá existence dalšího dotačního subjektu a ztrátovost akce. Je jasně definována cíl projektu, cílová skupina, přínos pro obec.
Vzhledem k tomu, že nebyla dodržena publicita PNF, jehož logo se neobjevilo na pozvánkách (plakátech), rozhodli se členové správní rady fondu zkrátit dotaci o 30%. K tomuto rozhodnutí přispěl i fakt, že OS Bublinka pořádá tuto akci každoročně, termín konání je známý cca rok předem, přičemž ke konání akce žadatel očekává 72% úhradu nákladů od PN fondu, který však s žádostí oslovila pouze 3 dny před konáním akce.
Žádost byla podpořena v úrovni 70% požadované částky, tj v úrovni 1 890 Kč.

4. Diskuse

5. Závěr
Předseda správní rady poděkoval za účast i spolupráci a ve 21.00 hod schůzi ukončil.

V Podolí dne 11. 11. 2013

Zápis provedla: Klevarová Ivana Podpis předsedajícího: Mgr. Jan Rupp
Správnost zápisu ověřil: Jan Rupp

Comments are closed.

Kontakty

Podolský nadační fond

  • user_white Podolí 269, 66403 Podolí
  • speech_white Tel. +420 777 056 429
  • mail_white E-mail: podolskynf@seznam.cz

Sociální sítě:

Nahoru