Invent

Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu – únor2013


Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu konané dne 7. 2. 2013

Schůzi zahájil v 20.00 hod předseda správní rady Podolského nadačního fondu Mgr. Jan Rupp.

Přitomní členové správní rady :
Ivana Klevarová, Ing. Radek Hůrka

Program schůze správní rady fondu :
1. Pověření zapisovatele
2. Usnášení schopnost správní rady
3. Projednání žádostí o nadační příspěvky
4. Diskuse
5. Závěr

Průběh schůze:

1. Zápisem byla pověřena paní Ivana Klevarová

2. Přítomní byli 3 členové správní rady. Tato tedy byla usnášeníschopná

3. PNF evidoval k 7. 2. 2013 celkem 2 žádosti o podporu projektu. Přítomní zaujali k jednotlivým žádostem tato stanoviska:
3a)
Žadatel: jméno/název: Kulturní spolek Podolák
Příjmení/Zástoupený: Miroslav Pražák
Adresu trvalého bydliště/sídla: Podolí 360
IČO: 22757996
Název projektu: SETKÁNÍ PŘÁTEL DECHOVÉ HUDBY

Stanovsko PNF: Žádost svým obsahem i zpracováním odpovídá účelu pro který byl fond zřízen. Jasně deklaruje jasně deklaruje celkový rozpočet akce, předpokládané příjmy i výdajové položky ze kterých vyplývá předpokládaná ztrátovost projektu. Je jasně definována cíl projektu, cílová skupina, přínos pro obec, publicita. ). Podpora bude poskytnuta do úrovně rozdílu mezi skutečně vynaloženými náklady a příjmy, a to maximálně do požadované výše 8 500 Kč na základě vyúčtování předloženého po akci.
Žádost byla podpořena.

3b) Žadatel: Obec Podolí
Zástoupená: Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou
Adresu trvalého bydliště/sídla: Podolí 1, 664 03 Podolí
IČO: 00282332
Název projektu: Divadelní představení „Turecká kavárna“

Stanovsko PNF: Žádost svým obsahem i zpracováním vyhovuje požadavkům fondu, jeho stanovám a splňuje účel, pro který byl fond zřízen. Jedná se o projekt, který oživuje kulturní dění v Podolí a po letech navazuje na někdejší konání divadelních představení v obci. Akce jasně deklaruje jednotlivé nákladové položky a i přes podporu dalších sponzorů pravděpodobně vykáže ztrátu. Podpora bude poskytnuta do úrovně rozdílu mezi skutečně vynaloženými náklady a příjmy, a to maximálně do požadované výše 14 300 Kč na základě vyúčtování předloženého po akci.
Žádost byla podpořena.

4. Diskuse

V diskusi byla probírána možnost oslovení některého z okolních divadelních souborů (např. amatérské Divadlo Antonína Vorla z Křenovic) a pokračovat v linii divadelních představení konaných v Podolí.

5. Závěr
Předseda správní rady poděkoval za účast i spolupráci a ve 21.00 hod schůzi ukončil.

V Podolí dne 7. 2. 2013

Zápis provedla: Klevarová Ivana Podpis předsedajícího: Mgr. Jan Rupp
Správnost zápisu ověřil: Jan Rupp

Comments are closed.

Kontakty

Podolský nadační fond

  • user_white Podolí 269, 66403 Podolí
  • speech_white Tel. +420 777 056 429
  • mail_white E-mail: podolskynf@seznam.cz

Sociální sítě:

Nahoru