Invent

Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu


Zápis ze schůze Podolského nadačního fondu konané dne 19.4.2012

Schůzi zahájil v 20.00 hod předseda správní rady Podolského nadačního fondu Mg. Jan Rupp.

Přivítal členy správní rady :
Ing. Radka Hůrku
Ivanu Klevarovou

Program schůze správní rady fondu :
1. Pověření zapisovatele ustavující schůze fondu
2. Usnášení schopnost správní rady
3. Projednání žádostí o nadační příspěvky
4. Diskuse
5. Závěr

Průběh schůze:

1. Zápisem byla pověřena paní Ivana Klevarová

2. Přítomní byli všichni členové rady, rada byla tedy usnášeníschopná

3) Na účtu PNF bylo k 19. 4. 2012 cca 48 000 Kč
PNF evidoval k 19. 4. 2012 celkem 3 žádosti o podporu projektu. Přítomní zaujali k jednotlivým žádostem tato stanoviska:
3a)
Žadatel: Římskokatolická farnost Podolí, zastoupená p. Pavlem Kopečkem, Koordinátor projektu: MgA Irena Hůrková.
Název projektu: Koncert studentů gymnázia Pavla Křižkovského s uměleckou profilací v Brně (koncert ke Dni matek).
Stanovisko PNF: Představitelé PNF oceňují kvalitu zpracované žádosti, charakter projektu, který přesně vystihuje podstatu existence fondu, který chce podporovat právě tyto jednorázové projekty sociálně-kulturního rozměru. Projekt má i dobře zpracovanou publicitu. Domníváme se však, že není ve finančních možnostech fondu dotovat akci, která má zajištěno pouze 17% financování z vlastních zdrojů. PNF tedy akci podpoří za podmínky, že žadatel zajistí další druh financování (dalšího partnera, výtěžek ze vstupného). Podpora bude poskytnuta do úrovně rozdílu mezi skutečně vynaloženými náklady a příjmy, maximálně však do výše 6 000 Kč.

Poznámka: Hlasování se zdržel R. Hůrka z důvodu podjatosti.

3b) a 3c)
Žadatel: TJ SOKOL Podolí, zastoupený Jiří Sýkora – předseda
Žadatel: SK Podolí, zastoupený Jiří Sýkora – předseda
Název projektů: Podpora sportovní činnosti mládeže
Stanovsko PNF: Žádosti byly vráceny k přepracování a doplnění. Jedná se o obecně formulované žádosti, jejíž obsah je v konečném důsledku v souladu s posláním fondu, nicméně se nejedná o konkrétní jednorázové projekty, který by bylo možné podpořit. Není zde uveden konkrétní charakter akce, která má být podpořena, částka o kterou projekt žádá, způsob využití příspěvku,apod.

4. Diskuse

Předseda Správní rady informoval ostatní členy rady o uzavření smlouvy s Pavlem Kučerou na provádění účetních a daňových služeb pro PNF.
Dále byl prodiskutován stav tvorby webových stránek fondu, přijat slogan a dohodnuty další úpravy. Stránky budou zpřístupněny veřejnosti do čtrnácti dnů.

5. Závěr
Předseda správní rady poděkoval všem přítomným za účast a ve 22.00 hod schůzi ukončil.

V Podolí dne 19.4.2012

Zápis provedla: Klevarová Ivana
Podpis předsedajícího: Mgr.Rupp Jan‘
Správnost zápisu ověřil: Ing.Hůrka Radek

Přílohy: prezenční listina přítomných

Comments are closed.

Kontakty

Podolský nadační fond

  • user_white Podolí 269, 66403 Podolí
  • speech_white Tel. +420 777 056 429
  • mail_white E-mail: podolskynf@seznam.cz

Sociální sítě:

Nahoru